Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlands4Anderstaligen

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten met Nederlands4Anderstaligen.
 2. Trainer/ontwikkelaar: Marion Siemonsma. Deelnemer: jij als je je opgeeft voor een training of les of via een incompanytraject deelneemt aan een training of les.
  Klant: jij als je zelf of als vertegenwoordiger van een organisatie opdracht geeft voor het ontwikkelen van lesmateriaal of training of het schrijven van een tekst.
 3. Ik verplicht me tot geheimhouding van alle informatie, bedrijfsgegevens en dergelijke van jou en je organisatie.

Artikel 2: Auteursrechten

1. De auteursrechten van materiaal dat ik ontwikkel ligt bij mij. Ik blijf eigenaar van auteurs-, handelsnaam-, intellectueeleigendoms- en andere rechten. Jij mag deze rechten alleen voor jezelf gebruiken.

Artikel 3: Annulering, verandering en ontbinding van een opdracht

 1. Als deelnemer heb je veertien dagen bedenktijd. Deze gaan in op het moment dat je een voorstel of overeenkomst van opdracht tekent of digitaal bevestigt. Wanneer je de overeenkomst of het voorstel binnen veertien dagen voor aanvang van de training tekent, vervalt je recht op annulering vanaf het moment dat de levering van de dienst is ingezet en ben je al gemaakte kosten (materiaal, locatie, et cetera) aan mij verschuldigd.
 2. Als je als deelnemer een les tijdens een taaltraject niet door wilt laten gaan, moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven en voor een les op maandag uiterlijk vrijdag voor 17.00 uur. De les schuift dan door naar de eerstvolgende afgesproken lesdatum of we plannen samen een nieuwe datum. Binnen 24 uur afzeggen betekent dat ik de les gewoon bereken. Ik heb het recht om een termijn met je af te spreken waarbinnen het gehele traject afgerond moet zijn.
 3. Als klant kun je een gehele of gedeeltelijke training, materiaalontwikkeling of vertaling kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang. Als je vier tot twee weken voor aanvang annuleert ben je 50% van de vergoeding verschuldigd. Als je binnen twee weken voor aanvang van de opdracht annuleert, breng ik de kosten die ik al gemaakt heb (voorbereiding, materiaal e.d.) in rekening alsmede een vergoeding voor winstderving.
 4. Als deelnemer kun je per mail, telefonisch, sms of app annuleren. Als klant kun je alleen per mail of telefonisch annuleren. Mijn contactgegevens vind je op www.Nederlands4Anderstaligen.nl.
 5. Bij ziekte, overmacht, onvoorziene omstandigheden van mijn kant of als de werkrelatie met jou als deelnemer of als klant of met deelnemers aan een incompanytraining verstoord is, meld ik dit direct aan je. Ik behoud me het recht voor om de overeenkomst met jou geheel of gedeeltelijk uit te stellen of op te zeggen zonder schade te hoeven vergoeden. De leveringstermijnen die ik met jou overeenkom zijn niet absoluut bindend. Het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en declaraties van gemaakte kosten moet je gewoon vergoeden.
 6. Als je een aan mij verstrekte opdracht verandert, kan het zijn dat ik de levertijd verleng en/of dat ik hogere kosten in rekening breng.
 7. Als je een lespakket van individuele taaltrainingen voor een afgesproken aantal keer hebt afgenomen en vervolgens zelf annuleert of laat verlopen, betaal ik dit niet terug.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Lespakketten tot € 5.000 betaal je voor aanvang. Lespakketten boven € 5.000 betaal je in twee termijnen: 50% voor aanvang en 50% na afloop, tenzij we een andere afspraak met je hebben gemaakt. Facturen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn voldaan.
 2. Ik hanteer de tarieven zoals die op www.Nederlands4Anderstaligen staan.
 3. Je betaalt volgens de betaalinstructie op de factuur. Als je niet op tijd betaalt, heb ik het recht om, na een herinnering, het traject/de opdracht te annuleren en een incassotraject te starten. Bij een incassotraject wordt de factuur verhoogd met de verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Kleine onjuistheden in een door mij uitgevoerde opdracht zijn geen reden om het product of de dienst af te keuren, de levering te weigeren of de prijs te wijzigen.
 2. Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan mij toerekenbare tekortkoming en de aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 3. Ik heb een klachtenregeling die je bij me kan opvragen.

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.